Regulamin konkursu "Zapoluj na nagrody"

§1 Definicje

KONKURS

Konkurs prowadzony pod nazwą ZAPOLUJ NA NAGRODY

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego. Regulamin jest dostępny na stronie www.jagermeister.com/pl-PL/.

ZLECAJĄCY 

Zlecającym organizację Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest CEDC International sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051098, NIP 526-020-93-95, REGON 002160096, o kapitale zakładowym w wysokości 1.199.367.000,00 zł.

ORGANIZATOR

Walk Creative Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289146, NIP 525-24-09-547, Regon 141110498, kapitał zakładowy 50 000 zł.

CZAS TRWANIA KONKURSU 

Od dnia 1 października 2023 r. (od godz. 00:00) do dnia 30 listopada 2023 r. (do godz. 23:59), przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem Nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 28 lutego 2024 roku.

UCZESTNIK

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która podczas całego okresu trwania Konkursu spełnia następujące warunki:

 1. jest osobą pełnoletnią;
 2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. wyraża zainteresowanie treściami alkoholowymi;
 6. zakupiła produkt Jägermeister o pojemności minimum 0,5l w trakcie trwania Konkursu i posiada paragon potwierdzający ten zakup.

ZWYCIĘZCA

Uczestnik, który w ocenie Komisji Konkursowej najlepiej wykona Zadanie Konkursowe i któremu zostanie przyznana Nagroda.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru Internetu i przeprowadzany jest na stronie internetowej www.jagermeister.com/pl-PL/.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie, które musi wykonać Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie. Szczegółowe zasady Konkursu, w tym Zadania Konkursowego, zostały opisane w §4 Regulaminu.

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

Autorska praca Uczestnika, będąca odpowiedzią na Zadanie Konkursowe, przesłana zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

NAGRODA

Zlecający zobowiązuje się ufundować Nagrodę (Nagrody) w Konkursie. Nagrody, które można wygrać w Konkursie, zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu.

KOMISJA KONKURSOWA

Organizator powoła Komisję Konkursową, która zapewnieni prawidłową organizację i przebieg Konkursu, oceni prawidłowość przesłanych Zgłoszeń Konkursowych oraz wyłonieni Zwycięzców. W skład Komisji wejdzie łącznie 5 (słownie: pięć) osób, wskazanych przez Organizatora oraz Zlecającego.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Meta Platforms, Inc., Meta (z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki), ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Meta nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie Konkursu.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 4. Ze względu na swój niepubliczny charakter, Konkurs nie stanowi publicznej reklamy ani promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały Zadanie Konkursowe.
 5. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając do Organizatora e-mail pod adres [email protected].

§3 Kto może wziąć udział w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi spełniać następujące warunki:
  1. Zakupić produkt Jägermeister o pojemności minimum 0,5l w trakcie trwania Konkursu i posiadać dowód jego zakupu (w celu weryfikacji przez Organizatora);
  2. Dokonać zgłoszenia poprzez podanie swoich danych oraz przesłanie Zgłoszenia Konkursowego, zgodnie z Regulaminem oraz zarejestrowania numeru dowodu zakupu, o którym mowa w pkt. a) powyżej;
  3. Zaakceptować Regulamin a także zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  4. Stosować się do postanowień Regulaminu i spełniać jego warunki przez cały czas trwania Konkursu;
 3. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika jest dobrowolna, ale niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich lub z wykorzystaniem fikcyjnych lub nieprawdziwych danych.
 5. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, Zlecającego, podmiotów działających na zlecenie Organizatora lub Zlecającego w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
 6. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz usuwania z Konkursu Zgłoszeń Konkursowych, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
  2. gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora, Zlecającego lub innych Uczestników Konkursu;
  3. gdy Zgłoszenie Konkursowe zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe lub nawołujące do nienawiści, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;
  4. gdy Zgłoszenie Konkursowe zawiera treści reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator lub Zlecający;
  5. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
  6. gdy Zgłoszenie Konkursowe lub zachowanie Uczestnika jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
 7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje nieważność zgłoszenia Uczestnika. W przypadku wykrycia na późniejszym etapie Konkursu, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu oraz utraci prawo do Nagrody.
 8. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu, a także w przypadku zgłoszenia do Organizatora lub Zlecającego przez osoby trzecie roszczeń związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 9. W przypadku nagród, których charakter, odbiór i realizacja dopuszczają uczestnictwo osób towarzyszących Zwycięzcy, takie osoby towarzyszące muszą być pełnoletnie oraz zainteresowane treściami alkoholowymi.

§4 Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu kreatywnej i zgodnej z wartościami marki Jägermeister (fascynacja, odwaga, śmiałość, dusza towarzystwa, tajemniczość, autentyzm, wyjątkowość, perfekcyjność) odpowiedzi na jedno z pytań zamieszczonych na stronie konkursowej. Pytania konkursowe w każdym etapie trwania konkursu („Etap”) będą inne, zgodnie z następującym harmonogramem:
  1. Etap I: od 01.10.2023 godz.00:00 do 08.10.2023 godz. 23:59 – “Z czym najlepiej komponuje się nasz Ice Cold Shot? Uzasadnij swój wybór.”;
  2. Etap II: od 09.10.2023 godz.00:00 do 15.10.2023 godz. 23:59 – “Dostajesz nieograniczony budżet na zorganizowanie festiwalu Jägermeistera. Opowiedz nam o nim w maksymalnie 3 zdaniach!”;
  3. Etap III: od 16.10.2023 godz.00:00 do 22.10.2023 godz. 23:59 – “Stwórz własny slogan dla Jägermeistera. Pamiętaj, aby był chwytliwy i nie za długi”;
  4. Etap IV: od 23.10.2023 godz.00:00 do 29.10.2023 godz. 23:59 – “Gdybyście mieli wytłumaczyć sztucznej inteligencji smak Jägermeistera, co byście napisali”;
  5. Etap V: od 30.10.2023 godz.00:00 do 05.11.2023 godz. 23:59 – “Opiszcie jakie stworzylibyście limitowane edycje Jägermeistera. Sky is the limit!”;
  6. Etap VI: od 06.11.2023 godz.00:00 do 12.11.2023 godz. 23:59: - „Jeśli Jägermeister miałby swoje motto na imprezy, jak by brzmiało?”;
  7. Etap VII: od 13.11.2023 godz.00:00 do 19.11.2023 godz. 23:59 – „Wyobraź sobie, że masz możliwość zamrożenia czasu i zapamiętania najlepszej chwili z Jägermeisterem. Opisz całą scenerię w maksymalnie 3 zdaniach.”;
  8. Etap VIII: od 20.11.2023 godz.00:00 do 30.11.2023 godz. 23:59: „Jeśli Jägermeister miałby własny świat gry komputerowej, jaka byłaby fabuła tej gry?”.
 2. Odpowiedź powinna zawierać maksymalnie do 500 znaków ze spacjami
 3. Komisja w ramach każdego Etapu wybierze Zwycięzców Nagrody I Stopnia oraz Zwycięzców Nagrody II stopnia, zgodnie z zasadami przyznawania Nagród określonymi w § 5 ust. 2 poniżej, przy wyborze kierując się kryterium kreatywności.
 4. Powiadomienie Zwycięzców danego Etapu Konkursu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia danego Etapu Konkursu w formie wiadomości mailowej z adresu [email protected] na adres email podany przez Zwycięzcę podczas rejestracji zgłoszenia. Zwycięzca w następstwie otrzymania powiadomienia, zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia w terminie 5 dni formularza otrzymanego wraz z wiadomością mailową, podając następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni od otrzymania od zwycięzcy danych potrzebnych do przekazania Nagrody.

§5 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. 80 (osiemdziesiąt) Nagród I stopnia będących maszyną chłodzącą Jägermeister, głośnik bezprzewodowy Lexon Tykho 3 oraz zestaw domówkowy Jägermeister, zawierający butelkę Jägermeister 0,7 l oraz 6 kieliszków. Wartość każdej Nagrody I stopnia to 1 377,65 zł brutto, a łączna wartość wszystkich Nagród I stopnia to 110 212 zł brutto,
  2. 2135 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) Nagród II stopnia będących zestawem imprezowym Jägermeister, zawierającym butelkę Jägermeister 0,7 l oraz 6 kieliszków. Wartość każdej Nagrody II stopnia to 95,00 zł brutto, a łączna wartość wszystkich Nagród II stopnia to 202 825,00 zł brutto.
 2. Komisja Konkursowa, w ramach czasowych trwania poszczególnych Etapów Konkursu (od I do VIII) codziennie będzie przyznawać 35 Nagród II Stopnia, a wraz z końcem danego Etapu - 10 Nagród I Stopnia.
 3. Zwycięzcom, którzy otrzymają Nagrody, Organizator przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku dochodowego od Nagród. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wydana Zwycięzcom, lecz zostanie przeznaczona na pokrycie podatków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród oraz odprowadzenie należnych podatków jest Organizator. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 5. Zwycięzca wygrywa jedną Nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania przy wielokrotnym udziale i okazaniu każdorazowo innego dowodu zakupu.
 6. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj Nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter poglądowy.
 7. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody. Zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.
 8. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej, chyba że charakter Nagrody powoduje inny rodzaj wydania Nagrody, opisany w Regulaminie. Nagroda wysłana przesyłką kurierską zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera pełnoletniości Zwycięzcy poprzez okazanie dowodu tożsamości.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy 
o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych, a także z powodu nieprzesłania Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki Nagrody.

§6 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie są określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§7 Prawa autorskie

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa. Organizator jest upoważniony do weryfikacji w każdym czasie Zgłoszenia Konkursowego, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zgłoszeniem Konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Zlecającemu wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator lub Zlecający w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej treści Zgłoszenia Konkursowego w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub jego na zlecenie, wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego, zgodnie z potrzebami Organizatora.
 4. Zadania Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane m.in. w katalogach Organizatora lub Zlecającego lub innych jednostek współpracujących z Organizatorem lub Zlecającym, bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
 5. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi oraz Zlecającemu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
  1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
  4. wielokrotne publiczne wystawienie,
  5. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  7. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do działań reklamowych i marketingowych produktów Zlecającego,
  8. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g) bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy,
 6. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie treści Zgłoszenia Konkursowego bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 7. Z chwilą wydania Nagród, Organizator nabywa własność egzemplarzy nagrodzonych prac oraz majątkowe prawa autorskie do tych prac bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 powyżej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Zgłoszenia Konkursowego w rozumieniu art. 2 Prawa autorskiego, dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie, a także przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Organizator uprawniony jest do przenoszenia nabytych w ten sposób praw autorskich na osoby trzecie, w szczególności na Zlecającego.
 8. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe zawiera wizerunek, Uczestnik przesyłając Zgłoszenie Konkursowe oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie wizerunku zawartego w tym Zgłoszeniu Konkursowym na wszelkich polach eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.
 9. Jeżeli Zgłoszenie Konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, iż posiada zgodę do wykorzystania wizerunku tych osób, na zasadach opisanych powyżej.
 10. W przypadku, gdy realizacja Nagrody i jej obiór przez Zwycięzcę związany jest z sesją fotograficzną lub nagraniami wideo, warunkiem odbioru i realizacji takiej Nagrody jest wyrażenie przez Zwycięzcę zgody na wykorzystanie jego wizerunku, na zasadach co najmniej takich jak opisane w Regulaminie. W przypadku, gdy odbiór i realizacja takiej Nagrody dopuszcza uczestnictwo osób towarzyszących Zwycięzcy, warunkiem dopuszczenia osób towarzyszących do wydarzenia jest udzielenie przez nie zgody na wykorzystanie ich wizerunku, na zasadach co najmniej takich jak opisane w Regulaminie.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż do 7 dni od zakończenia Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię̨, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji (wysłaniu Zgłoszenia Konkursowego) oraz dokładny opis sytuacji, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres WALK Creative Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dzielnej 60, 01-029 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA - ZAPOLUJ NA NAGRODY”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora pisemnie, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję na piśmie, na adres podany w reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§9 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem WALK Creative Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dzielnej 60, 01-029 Warszawa oraz na stronie www.jagermeister.com/pl-PL/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie www.jagermeister.com/pl-PL/ w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Załącznik

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE 

 1. Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), informujemy, że odrębnymi administratorami danych osobowych są: 1. Organizator Konkursu, dane kontaktowe: WALK Creative Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dzielnej 60, 01-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000475291, NIP: 5252563863, REGON: 146860531, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 zł, 2. Zlecający organizację Konkursu oraz fundator Nagród: CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pomocą adresu mailowego: [email protected]. Osobą kontaktową wskazaną przez administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: [email protected] z podaniem nazwy Konkursu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. przez administratora danych osobowych - Organizatora:
   1. związanych z organizacją Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące Konkursu – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych;
   2. obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
  2. przez administratora danych osobowych – CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o.:
   1. marketingu bezpośredniego, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych dla marki, na rzecz której organizowany jest Konkurs – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych;
   2. obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych;
   3. jeśli dotyczy: w celu wykorzystania wizerunku/głosu Uczestnika Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w związku z realizacją działań promocyjnych i marketingowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
 3. Powyżej wskazani administratorzy danych osobowych są również administratorami danych osobowych w stosunku do osób trzecich niebędących Uczestnikami Konkursu, tj. osób trzecich, których wizerunek zostanie przekazany w ramach zadania konkursowego lub osób trzecich, które odbierają nagrody w Konkursie.
 4. Jeśli osoba trzecia nie przekazała danych osobowych bezpośrednio do ww. administratorów danych osobowych, administratorzy danych osobowych otrzymali je od Uczestnika Konkursu i w zależności od Konkursu przetwarzają ich następujący zakres: imię, nazwisko, wizerunek, dane kontaktowe, dane niezbędne do dokonania rezerwacji lotniczych/hotelowych (w zależności od rodzaju Nagród w Konkursie).
 5. W sytuacji, gdy Uczestnik w ramach zadania, o którym mowa w Regulaminie Konkursu zamieści wizerunek osób trzecich, potwierdza on, że osoby trzecie wyraziły zgodę na wykorzystanie wizerunku i zapoznały się z treścią niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Konkursie.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Dane osobowe mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Organizatora – podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego wyżej wymienionych celów, w tym świadczącym dla niego usługi IT (w szczególności serwisowe dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe), podmiotom realizującym wykonanie Nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia Nagród, a także podmiotom obsługującym Organizatora Konkursu prawnie i księgowo.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o. – podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego wyżej wymienionych celów, tj. Organizatorowi Konkursu, podmiotom świadczącym usługi IT (w szczególności serwisowe dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe), usługi marketingowe a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo.
 10. W przypadku administratora danych osobowych – Organizatora, dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu. Dane osobowe laureatów Konkursu mogą być przechowywane przez okres przewidziany dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Po tym okresie, dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez okres wymagany przepisami prawa.
 11. W przypadku administratora danych osobowych – CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o. – dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji jego uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania w tym celu. Po tym okresie, dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez okres wymagany przepisami prawa.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane przez administratorów danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. Administratorzy danych osobowych informują, że w przypadku gdy Konkurs jest organizowany za pośrednictwem profili w ramach mediów społecznościowych takich jak np. Facebook, Instagram lub gdy zgodnie z zasadami Regulaminu, dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku/głosu mogą być publikowane w ramach mediów społecznościowych, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez dostawców tych mediów społecznościowych, a także mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy na zasadach określonych w ich regulaminach i politykach prywatności.
 14. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 15. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 16. Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do administratora danych osobowych – CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o. na adres mailowy: [email protected]  z podaniem nazwy Konkursu lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 lit. b). Uznanie wniesionego sprzeciwu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 17. Osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
 18. Realizacja praw wskazanych powyżej jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na adresy kontaktowe wskazane w pkt. 1) powyżej. 
 19. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego jej działania, korzystania z narzędzi analitycznych (typu Google Analytics) oraz narzędzi umożliwiających dostosowanie działań reklamowych (typu Meta Pixel). Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie wszystkich ww. plików cookies. Wybierz przycisk „Zezwolenie na wszystkie”. Jeżeli chcesz edytować ustawienia plików cookies, wybierz przycisk „Ustawienia plików cookie”. W związku z wykorzystaniem plików cookies są przetwarzane Twoje dane osobowe. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookies oraz o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajdziesz w naszej Polityce prywatności .